ארומה | הום בריסטה
ארומה לוגו ראשי

תקנון אתר הום בריסטה

לקוחות יקרים, ארומה גאה להשיק אתר אינטרנט (להלן "האתר") עבור מועדון הלקוחות שלה – "ארומה הום בריסטה" (להלן "המועדון"). אתר זה כולל מידע כללי ביחס למועדון, למוצרים שהוא מציע ולמסלולים השונים. נדגיש, כי האתר מיועד להתרשמות בלבד, וכי כל התקשרות עם המועדון, כפופה לתנאי המועדון, המפורטים לחברי המועדון, באפליקציית השימוש של המועדון. השימוש באתר, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, ולהוראות כל דין. אנו ממליצים מאוד, להקפיד ולעיין בתקנון, מאחר ועצם השימוש והפעילות באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. תקנון זה אינו מפרט את מלוא תנאי ההשתתפות במועדון, ואלו מופיעים באפליקציית השימוש של המועדון כאמור.

תכולת האתר

האתר מכיל מידע כללי בדבר פעילות המועדון. המידע עשוי להשתנות מעת לעת (להלן "התכנים").

עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצרים, הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. יתכנו הבדלים במראה, בגודל, בצבע ועוד, בין המוצר באתר, למוצר שיסופק לך, ככל ותצטרף למועדון. האתר מוצע לציבור כמות שהוא. נתוני מכונות הקפה המופיעים באתר, נתקבלו אצלנו מצדדים שלישיים, ועל כן הם אינם באחריות ארומה. ארומה עושה מאמצים ניכרים, כי המידע יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן והמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו טעויות. ארומה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע זה.

ניהול האתר

האתר והתכנים שבו פתוחים לשימושכם במצבם כפי הוא. ארומה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את האתר מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינויי תוכן ו/או עיצוב, הסרת קישורים, וכל שינוי אחר, וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש, לרבות חסימתו ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מהאתר ואפילו הורדת האתר כולו. ארומה גם שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו למשתמש מסוים או לכל משתמש או על פי אזורים גיאוגרפיים מסוימים, ובכל מקרה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. אנו עשויים להציע באמצעות האתר מבצעים שונים. תוקף המבצעים מוגבל, וכפוף לתנאים המפורטים ביחס לכל מבצע ומבצע, ולכמויות המשתתפות במבצע. ארומה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליף אותם, לשנות אותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. למשתמש אין זכות קנויה להנות ממבצעים, הנחות או הטבות ככל שיוצעו באתר, ואלו עשויים להיות מיועדים לקהלים מסוימים בלבד. כל שינוי כאמור, יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי ארומה בגין שינויים כאמור. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרים של חברות אחרות. הקישורים לאתרים אלו נעשים כשירות למשתמשים באתר בלבד. המידע המוצג באתרים אלו, מוצג על בשליטתן של אותן החברות ועל אחריותן בלבד. ארומה אינה אחראית על תקינות הקישורים הללו. לעיתים, מסיבות שאינן תלויות בנו, תתכנה הפסקות ופגיעות באיכות השירות. אנו מתנצלים על הפרעות כאלו, ונעשה מאמץ כדי שלא יקרו, יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים כאלו. השימוש באתר ובמידע שבו באמצעות ציוד קצה כלשהו הוא על אחריות המשתמש בלבד. ארומה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם בקשר עם השימוש באתר, ותכניו ו/או השפעתם על כל ציוד קצה לרבות תוכנה, חומרה או כל ציוד אחר באמצעותו נקלטו.

התחייבות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים האמורים בהסכם זה. בעצם השימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכללי תקנון זה במלואם, וכן את התחייבותו לפעול בהתאם לכל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב המשתמש להימנע לכל הפחות מהפעולות האמורות להלן:

  • לא לעשות באמצעות האתר כל פעולה בלתי חוקית או בניגוד לכל דין;
  • לא לעשות באתר כל שימוש באמצעות זהות בדויה או תוך כדי הזדהות לאדם אחר;
  • לא לעשות באתר כל שימוש שמיועד להזיק לארומה, למי מטעמה ו/או למועדון.
  • לא לעשות באתר כל שימוש מסחרי, למטרות רווח או פרסום כלשהו;
  • לא לעשות שימוש כלשהו באתר למטרות עריכת סקרים והגרלות, הפצת מכתבי שרשרת, משלוח דואר זבל או spam;
  • לא להעתיק, לשכפל, לשעתק באופן ישיר או עקיף את התכנים באתר, של העיצובים בו ושל טכנולוגיות ייחודיות לו;
  • לא לערוך, לשנות, לפגוע, להזיז או לפגוע בכל דרך שהיא בתכנים ובעיצוב האתר;
  • להימנע מפגיעה כלשהי באתר, בעיצובו, בתכניו, ובקישורים הנמצאים בו, לרבות מבדרך של שיגור קבצים מזיקים (וירוסים) או כל מידע או תוכנה שעשויה לפגוע או להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בו, וכן לרבות בדרך של שינוי, זיוף או מחיקה של מידע;
  • לא לעשות כל שימוש מסחרי (כגון מכירה, השכרה, הפצה וכיוצא בזאת) בתכנים ועיצובים הנמצאים באתר;

המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ולכל תוצאה שיגרמו כתוצאה מהפרת כללי השימוש האמורים בתקנון זה, וכל דין. משתמש, שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לארומה, למי מטעמה ולכל צד שלישי. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ארומה, תהיה ארומה זכאית, והמשתמש מסכים לכך באופן מפורש, כי אם ארומה תחשוש מכל סיבה שהיא, כי המשתמש פועל באתר בניגוד להוראות התקנון או להוראות כל דין, תהיה ארומה רשאית להתחקות אחר השימוש, שעושה המשתמש, להעביר את המידע לידיעת צדדים שלישיים, ולנקוט בכל פעולה סבירה כדי למנוע את הישנות הפעילות המפרה ולהפסקתה, ולהגן על קניינה של ארומה, על המוניטין שלה ועל זכויותיה. כמו כן, ארומה תהיה רשאית להפסיק לאלתר את השימוש של משתמשים הפועלים באתר בניגוד לכללים האמורים בתקנון זה או בכל דין, וזאת בלא כל צורך בהודעה מוקדמת שהיא. אין בהפסקת השימוש משום הפסקת אחריות המשתמש לפעולותיו, ואין באי הפסקת השימוש משום הסכמה לפעולות כאמור. בנוסף עשויה הפרת הכללים להביא לנקיטת הליכים משפטיים בין על ידי ארומה ובין על ידי כל רשות מוסמכת אחרת. המשתמש מתחייב לשפות את ארומה מיד עם דרישתה בגין מלוא נזקיה והוצאותיה, לרבות אבדן רווחים והוצאות.

פטור מאחריות

ארומה עושה כל מאמץ, שהנתונים המפורסמים באתר יהיו נכונים, מדויקים ומעודכנים. יתכן, כי המידע אינו שלם או כי נפלו טעויות במידע. טעויות באתר ובמידע המפורסם בו, ככל שנעשו, נעשות בתום לב. ט.ל.ח. כמו כן, תמיד קיימת האפשרות, כי מערכת הגנת ואבטחת המידע של ארומה אינה חסינה דיה מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את ארומה מכל אחריות בעניין זה. כמובן, שאם תמסור לנו פרטים שגויים, פרטי כרטיס אשראי שאינך מוסמך לעשות בו שימוש, פרטים שקריים או פרטים שאינם מלאים, לא נוכל להתחייב לתת לך שירותים במסגרת המועדון, ואתה משחרר אותנו מכל אחריות ביחס לכך. תמונות ואיורים המפורסמים באתר הם לצורך הדמיה והמחשה בלבד, תכולת המנות, הרכיבים, ואופן הגשת המנות, נתוני המכונות, דגמים, צבעים ואריזות בפועל עשויה להיות שונה. דבר מהאמור באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעתה או הצעה לרכישת מוצר כלשהו וכל דבר מהאמור בסעיף זה, אין בו כדי להגדיל את אחריותה של ארומה, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה, או בתקנון המועדון. אשר על כן, השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש באתר, והחברות במועדון, היא בכפוף לתנאי המועדון, ובכפוף לתנאיו. ארומה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי לכל משתמש או לכל צד ג', מכל מין וסוג שהוא שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או ממניעה בשימוש שלו מכל עילה שהיא, כתוצאה מהמידע באתר, מהשפעתו על המשתמש או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ארומה אינה אחראית לנזקים בשל תקלות מחשב או יישומי תוכנה לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר ככל שאלו יגרמו מכל סיבה שהיא, ובפרט כתוצאה משימוש באתר או הורדת מידע ממנו. לצרכי סעיף זה, ארומה משמע חברות באשכול החברות של ארומה, בעלי מניותיה – דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, זכייניה, עובדי הסניפים, וכל מי שפועל מטעמם או תחת הרשאתה של ארומה. הוראה זו תפורש על הצד המרחיב לטובתה של ארומה.

מדיניות פרטיות ומאגרי מידע

מסירת פרטים ונתונים אחרים באמצעות תיבות "השאירו פרטים" שבאתר מהווה הסכמה מטעם המשתמש לעשות בנתונים אלו כל שימוש לשם מתן שירותיה, לרבות שמירת הנתונים, ואגירתם. פרטים אלו עשויים להימסר לידי צד שלישי, ככל שתחויב לכך ארומה בהתאם לכל דין או על ידי כל רשות וכן במקרה של נקיטת הליכים משפטיים כנגד ארומה. מסירת פרטים אישיים ונתונים אחרים כאמור לעיל, מהווה גם הסכמה להיכלל במאגרי מידע של ארומה, ככל שתבחר ארומה לנהל מאגרים כאלו. המאגרים ישמשו את ארומה וחברות אחרות בקבוצת ארומה או הקשורות עמה לפרויקטים שונים על פי שיקול דעתה, לרבות למטרות שיווק, ובכלל זה משלוח דיוור שיווקי, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי של המשתמש. יתכן והאתר יפיק וישמור מידע אודות המשתמשים באתר, בין היתר באמצעות cookies ככל שיעשה כן, יעשה הדבר לשם מתן הצעות ושירותים שיעניינו את המשתמש, ניטור הרגלי השימוש באתר, הנתונים על השימוש ומנות מועדפות. ככל שבעתיד נעשה כן, ונפיק מידע שכזה, נעשה בו שימוש למשל כדי להציע למשתמש הצעות שונות שעשויות לעניין אותו, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר, ובמוצרי הרשת. בכל מקרה, ככך שיעשה כן, אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו בהתאם. ארומה תהיה רשאית, בנוסף לאמור לעיל, לעשות כל שימוש במידע למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים אחרים, לצרכי כריית מידע, לזיהוי מגמות ולמטרות מסחריות כגון אלו.

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של מועדון ההום בריסטה בלחיצה על הקישור: למדיניות הפרטיות ומאגרי המידע של המועדון

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, וכל זכות אחרת באתר, בעיצובו בקוד המחשב, בצילומים, בתמונות, בתכנים וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר (להלן "המידע") הם קניינה של ארומה בלבד או של צדדים שלישיים שהתירו לארומה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. המשתמשים באתר, מתחייבים שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להציג , לשכפל, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, להעתיק, לשנות, לסלף או לפגוע במידע הכלול באתר או בחלק ממנו, ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ארומה לשימוש זה וכן שלא לעשות כל שימוש במידע זה או בחלקים ממנו בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים. ארומה רשאית להתנות הסכמתה בתנאים ואף לסרב להעניקה לחלוטין, על פי שיקול דעתה הבלעדי. סימני המסחר של ארומה, הסימנים הרשומים על שמה וכן כל סימן אחר המזוהה עמה ו/או השייך לה ו/או למי מן החברות בקבוצת ארומה (בין אם מצוין בצדו סימון ובין אם לאו) הם קניינה הבלעדי של ארומה, שהשימוש מותר לארומה ו/או בהרשאה מפורשת בלבד של ארומה. אין בהצבת סימניה של ארומה באתר משום הרשאה כלשהי למשתמשים באתר לשימוש כלשהו באתר ו/או לפגיעה כלשהי בזכויות הקניין על סימני המסחר ו/או על מותגיה של ארומה. בשום מקרה אין לעשות כל שימוש בסימנים אלו, לרבות העתקם או יצירת עותקים מהם לכל מטרה שהיא בלא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ארומה.

כללי

השימוש בתקנון ובאתר בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, אך מתייחס לכלל המגדרים. במונח שימוש באתר או משתמש, הכוונה לכל גולש, צופה או משתמש באתר בכל או במידע המצוי בו דרך אחרת; ארומה משמע שפע זיכיונות בע"מ, ח.פ. 513356824 , מרח' הסוללה 7, א.ת. מערבי בית – שמש; הרשת משמע ארומה, סניפיה, זכייניה, עובדיה ומנהליה. ארומה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצדה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור בכל מקום שהוא. תקנון זה ממצה את מערכת היחסים בין ארומה לבין המשתמשים באתר, ואין בעצם תשדורת המידע באמצעות האתר משום יצירת כל קשר בין המשתמש לבין ארומה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון זה. על התקנון והאתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית היא לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי תקנון זה.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות אלינו באמצעות דף "השארת הפרטים" שבאתר. אנו נעשה מאמץ להשיב לפנייתך בהקדם לשביעות רצונך.